Teknisk systemutvikling

Fibreworks Consulting AS kan tilby markedsledende kompetanse innenfor samtlige faser av tilblivelsen av et programvaresystem – fra behovsanalyse og kravspesifikasjon, via teknisk design, uvikling og testing, til produksjonsetting, evaluering og oppfølging.

Ved å påberope oss markedsledende kvalifikasjoner mener vi ikke utelukkende å fremstå som eksponenter for noe bestemt paradigme verken når det gjelder gjennomføringsmetodikk, teknologi eller verktøy, men snarere at vi i kraft av variert fagkunnskap og lang erfaringsbakgrunn har et fortrinn som vil gjøre seg gjeldende nær sagt uavhengig av metode og teknologisk plattform. Når vi erfaringsmessig lykkes i gjennomføringen av prosjekter hvor vi medvirker, er ikke dette først og fremst fordi vi slavisk bekjenner oss til smidig metodikk eller modelldreven utvikling, men fordi vi på bakgrunn av forutsetningene som råder i det enkelte prosjekt søker å oppnå optimale synergier mellom teknologien, metodikken og fagfolkenes individuelle kompetanse.  For snarere enn metodikkens og verktøyenes iboende fortreffelighet er det fremdeles arkitektens eller utviklerens egen evne til å foreta kvalifiserte vurderinger av metode, av teknologi og av verktøy som til syvende og sist er avgjørende for risikobegrensning såvel som gevinstoptimalisering i et prosjekt.

IT-arkitektur og systemintegrasjon

Våre konsulenters kjernekompetanse på teknisk side er opparbeidet igjennom lang og variert erfaring,  og det er i kraft av diversitet og kompetansespenn vi innehar en særstilling når det gjelder planlegging, design og implementering av systemarkitektur og integrasjonsløsninger. Utfordringen når det gjelder å utforme en helhetlig, langsiktig IT-strategi består ofte i å forstå og mestre diversiteten som karakteriserer en heterogen arkitektur. Det faktum at enkeltkomponenter i systemporteføljen er produkter av et fordums utviklingsparadigme er ikke nødvendighet til hinder for samspill med tilstøtende systemer, såfremt en evner å konstruere sammenføyninger som effektivt utnytter grensnittflatene.

Sikkerhetsarkitektur i programvaresystemer

Vi vektlegger å integrere relevante sikkerhetsaritektoniske aspekter i et hvert løsningsdesign vi leverer. Ved å kombinere sikkerhetsanalyse med generelle metoder/prinsipper for smidig programvareutvikling mener vi å være eksponenter for en modelldrevet tilnærming til utforming av sikkerhetsarkitektur. Gevinsten ved en slik tilnærming er først og fremst at interessenter har tilgang til høynivå sikkerhetsdokumentasjon som gjør det mulig å etablere en konseptuell forståelse av sikkerhetsmekanismenens funksjon og oppbygning allerede tidlig i systemutviklingsprosessen. Våre konsulenter har lang erfaring fra design og utvikling av krypterings- og signeringsmekanismer i systemer med strenge krav til datasikkerhet, og Fibreworks tilbyr standardiserte AES- og PGP kompatible løsninger for sikker datautveksling i Java såvel som for.NET-baserte systmer.

Kompetanse- og systemforvaltning, teknisk support, drift og vedlikehold

For virksomhetsspesifikke programvaresystemer er utviklings- og driftskompetanse ofte to sider av samme sak, og for å understøtte kundenes behov for en helhetlig systemforvaltningsstrategi tilbyr Fibreworks også applikasjonsdrift- og forvaltningstjenester i tilknytning til løsningene vi leverer.

Applikasjonsspesifikk spisskompetanse utgjør fremdeles en vital forutsetning når det gjelder å etablere og opprettholde pålitelig, sikker og stabil drift og hensiktsmessig forvaltning av et programvaresystem. Derfor er det i mange sammenhenger også formålstjenlig at utviklere og arkitekter har nær tilknytning til drifts- og forvaltningsorganisasjon, og at deres kompetansemessige særstilling nyttigjøres igjennom hele programvaresystemets livsløp. For ligger det ikke egentlig i sakens natur at utfordringene en støter på i drifts- og forvaltningssammenheng preges nettopp av å være situasjons-eller applikasjonsspesifikke?

Ved å medvirke i utforming såvel som realisering av forvaltingsplaner for løsningene vi leverer, mener vi å kunne bidra til at kundene oppnår kvalitativ såvel øknonomisk rasjonaliserings-/optimaliseringsgevinst .